Beeldscherm mogelijk negatief voor peuters

Mediawijsheid / 01.02.2019

Peuters die veel achter een beeldscherm vertoeven, zoals een iPad, televisie of computer, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldschermloze leeftijdsgenootjes. Dat concludeert de University of Calgary, na een meerjarig onderzoek onder 2441 kinderen tussen 24 en 60 maanden oud. De onderzoekers denken dat veel schermtijd een negatieve invloed heeft op de sociale vaardigheden van het kind. Daarnaast worden ook de taal, spraak en beweging van het kind nadeling beïnvloed. Volgens de onderzoekers moeten we de opvoeding anders gaan aanpakken in het digitale tijdperk. Een echte maximale grens voor het aantal gespendeerde uren achter een beeldscherm geven de onderzoekers niet. Maar het dagelijkse gebruik moet in balans zijn met de overige activiteiten die bij een gezinsleven horen.

 

Read More >>

Speciaal onderwijs krimpt, reserves groeien

Trend / 31.01.2019

Sinds 2014 zijn in delen van het land duizenden leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs verdwenen, zo lezen we op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De verantwoordelijke regionale samenwerkingsverbanden zitten door de bank genomen ruim in de financiële reserves. Bijna 30 van de 77 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs zagen het speciaal onderwijs (so) sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 harder krimpen dan het reguliere basisonderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn dat er 35 van de 75. In andere delen van het land, met name in de Randstad en Noord-Brabant, groeiden het (v)so en sbo juist aanzienlijk.
Read More >>

Schoolleiders VO verdeeld over bekostiging

Onderwijsplannen / 30.01.2019

Een derde van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) staat positief tegenover het wetsvoorstel om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen, iets meer dan een derde staat er neutraal tegenover (37 procent). Een minderheid, maar wel bijna een kwart (22 procent), staat negatief tegenover het wetsvoorstel. Dat blijkt uit het onderzoek Vereenvoudiging bekostiging VO van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat afgelopen november is uitgevoerd onder 200 schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Read More >>

Subsidieregeling aanpak lerarentekort

Subsidies / 12.01.2019

Leraren hoe kom je eraan? De komende jaren gaat een groot deel van de zittende leraren met pensioen en is de instroom vanuit de Pabo en de lerarenopleidingen niet voldoende om dit te compenseren. Om dit vervangingstekort te lijf te gaan schiet de overheid te hulp. Vanaf 15 januari 2019 is het mogelijkheid een subsidie aan te vragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan te pakken en het starten of versterken van de samenwerking met partners op dit thema in de regio. De hoogte van de subsidie bedraagt € 250.000 – € 500.000 bij een sector overstijgende aanvraag. Indien het MBO ook deelneemt is er € 75.000 extra beschikbaar op de genoemde bedragen. Wilt u meer weten over de regeling? Bel met Chrétien Geertzen, telefoon 06 36516427 of vraag vrijblijvend informatie aan.

Read More >>

Doorpakken op onderwijs

Onderwijsplannen, Standard / 12.01.20190 comments

Doorpakken op onderwijs en woningmarkt

De pieken en dalen in de economie hebben te veel invloed op het beleid, zo verklaart secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat in Economisch Statistische Berichten (ESB). Voor het vergroten van onze welvaart is het van belang om de structurele economische groei te verhogen en de conjunctuuruitslagen van de economie te verkleinen. Het onderwijs en de woningmarkt bieden daartoe mogelijkheden. Het verhogen van de structurele arbeidsproductiviteit, via de kwaliteit van ons menselijk kapitaal, vraagt om onderwijs van de beste kwaliteit dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere landen is het niveau in Nederland hoog (OESO, 2018), maar recent onderzoek van de onderwijsinspectie (Inspectie van het Onderwijs, 2018) baart wel zorgen: de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nemen geleidelijk af. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder goed en ook de kwaliteitsverschillen tussen scholen nemen toe.

 

Read More >>

Onderzoek ‘meerwaarde’ Virtual Reality

Virtual reality / 10.01.2019

Bij de OMO Scholengroep in Bergen op Zoom wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de meerwaarde van Virtual Reality (VR) in het onderwijs. Het doel van het praktijkonderzoek is het verder implementeren van de inzet van VR binnen de OMO Scholengroep en hiermee de pilot, en het mogelijke vervolg hierop, theoretisch te  onderbouwen en te sturen. Er wordt gekeken naar de impact van VR op de motivatie van de leerlingen en er wordt gezocht naar een aanleiding voor vervolgonderzoek als het gaat om het effect op de leerresultaten. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke aantoonbare positieve effecten heeft de inzet van Virtual Reality bij het vak Mens en Maatschappij in het VMBO op het gebied van motivatie die aanleiding geven tot vervolgonderzoek als het gaat om het verhogen van de leerresultaten?

Read More >>

Rijnconsult hoog gewaardeerd

Strategisch advies / 19.12.2018

Management Team doet sinds 2001 elk jaar onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van leveranciers van financiële diensten op de Nederlandse markt. Later kwamen daar de professionele dienstverleners bij en de digitale leveranciers. Sinds vorig jaar zijn deze drie ranglijsten voor samengevoegd tot één omvattende lijst: de MT1000. Voor het onderzoek zijn verschillende vakgebieden gedefinieerd, variërend van strategieadvies tot klantgerichtheid, productleiderschap en kwaliteit. Ook Rijnconsult is beoordeeld. We zijn trots: op de 5e plaats als beste adviesbureau 2018 in excellente uitvoering, 3e positie op productleiderschap en op nr. 14 als organisatieadviesbureau van de in totaal 100.000 adviesbureaus.

Read More >>

Onderwijsdossiers op één website

Onderwijs en ICT / 18.12.2018

Ben je op zoek naar kennis, innovatie-ideeën en praktijkvoorbeelden over de toepassingen van ICT in het primair onderwijs? Bijvoorbeeld over gepersonaliseerd leren, ICT-bekwaamheid of de aanpak van werkdruk? Bekijk dan de vernieuwde website van de PO-Raad en Kennisnet: www.slimmerlerenmetict.nl. De website is begin dit jaar gelanceerd om de resultaten van de versnellingsvragen uit het landelijke programma Slimmer leren met ICT te delen met andere scholen en besturen in Nederland en is nu doorontwikkeld tot een ‘kennisbank’ voor het primair onderwijs. Je vindt er bijvoorbeeld
een leerlijn programmeren, materiaal voor lessen met virtual reality en een toolkit gericht op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden.

Read More >>

Kritiek op Curriculum.nu

Onderwijsplannen / 17.12.2018

Het project Curriculum.nu zou zich bezig moeten houden met wat leerlingen moeten kunnen en weten. Maar in de praktijk houden ze zich veel bezig met filosoferen en hoe scholen onderwijs moeten geven, zo lezen we in NRC Handelsblad. De resultaten van dit overheidsproject die volgend jaar april worden gepresenteerd, zullen niet direct kunnen worden omgezet in vernieuwing van het primaire en middelbare onderwijs. Dat concludeert de Onderwijsraad donderdag in een advies aan minister Slob (ChristenUnie, Onderwijs). Curriculum.nu is de voorzetting van Onderwijs 2032, een project om het curriculum van het primaire en voortgezet onderwijs bij de tijd te brengen en om meer samenhang te geven aan de verschillende vakken. Na een besluit van de Tweede Kamer zouden de resultaten als ‘bouwstenen’ moeten dienen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen van het primaire en middelbare onderwijs.

Read More >>

Samenwerking onderwijs en werkveld verbeteren

Onderwijsplannen / 28.11.2018

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft deze week in Breda het eerste exemplaar van de Regionale Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst genomen. De economie groeit, maar de bedrijven kunnen geen mensen krijgen. Ook in West-Brabant. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben daarom in deze regio de handen ineengeslagen en onder leiding van programmamanager Ad Verbogt van Rijnconsult Onderwijs en ICT een gezamenlijk aanpak geformuleerd om tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsveld te komen. De minister roemde tijdens haar bezoek op 26 november de gezamenlijke aanpak. “Brabant mag hier trots op zijn”, zo lezen wij in BN de Stem. “Dit is een voorbeeld voor andere regio’s. De arbeidmarkt biedt heel veel kansen, maar er zijn ook nog heel veel knelpunten. De wisselwerking tussen alle partijen kan voor oplossingen zorgen.”

Read More >>