425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Mediawijsheid / 22.03.2019

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen. 425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatssecretaris Knops (BZK) schrijven dat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal.
Read More >>

Scholen goed op weg met informatiebeveiliging

Privacy / 21.03.2019

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn al enige tijd bezig om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen. Om een representatief beeld te krijgen van de stand van zaken in het onderwijs, voerden Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad in 2018 onderzoek uit. In totaal vulden 1636 beleidsbepalers (schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren) en onderwijsprofessionals de enquête in. Maar liefst driekwart van de schoolbesturen in het po en 85% van de schoolbesturen in het vo maakt afspraken over IBP, heeft het beleid op orde en heeft beveiligingsmaatregelen genomen. Slechts 1% in het po en 0% in het vo zegt nog niet gestart te zijn.
Read More >>

Pilotscholen Technologie & Toepassing gezocht

Technologie / 20.03.2019

Het pilotprogramma Technology & Toepassing wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen. Scholen die vanaf het schooljaar 2019-2020 willen meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing kunnen zich tot en met vrijdag 5 april inschrijven. In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo techniek ontdekken, ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren ze zich op een vervolgstudie en beroep. Het concept schoolexamenprogramma T&T wordt momenteel vormgegeven met 24 pilotscholen. Scholen die meedoen aan het programma ontvangen een ontheffing van het ministerie van OCW om het concept examenprogramma T&T aan te bieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde dan wel theoretische leerweg van het vmbo.

 

Read More >>

Pabo bereidt zich voor op wetenschap

Onderwijsplannen / 20.02.2019

Pabo-studenten enthousiasmeren voor wetenschap en technologie en dit toe te passen in de klas. Daartoe kwamen zo’n honderd 2e-jaars pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar het Senior Science Lab op Wageningen Campus. De middag op 12 februari 2019 werd georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Deelname aan het Senior Science Lab maakt onderdeel uit van het curriculum van de pabo-studenten. In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen wetenschap en technologie in het curriculum hebben geïmplementeerd (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Ook voor niet-technische beroepen is in toenemende mate kennis en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol meer speelt.
Read More >>

Op weg naar een nieuwe vmbo

Onderwijsplannen / 19.02.2019

Het ministerie van OCW heeft de VO-raad juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Het idee is de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) samen te brengen in één leerweg waarin iedere leerling onderwijs volgt met een praktijkgerichte component. Hiermee wordt beoogd dat alle vmbo-leerlingen in een praktijkgerichte context kennis en vaardigheden aanleren waarbij ze zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende sectoren en beroepsmatige contexten.

Read More >>

Onderzoek toont belang van kunsteducatie

Kunst en cultuur / 18.02.2019

Een onderzoek onder 10548 leerlingen in 42 scholen in Houston bekeek de invloed van kunsteducatie in basis- en middenscholen. Er zou volgens het onderzoek een duidelijke positieve invloed zijn van kunstlessen op school op: schrijfprestaties, meer empathie en begrip voor elkaar bij leerlingen, minder disciplinaire problemen en verbetering van het engagement op school, zo lezen we op het blog van Pedro De Bruyckere. Hij plaats overigens wel een interessant aantekening bij de bevindingen: “Als je kunst en cultuur in functie van iets anders bekijkt, dan maak je het vooral een middel, terwijl het ook een waarde op zich heeft.”

Read More >>

Beeldscherm mogelijk negatief voor peuters

Mediawijsheid / 01.02.2019

Peuters die veel achter een beeldscherm vertoeven, zoals een iPad, televisie of computer, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldschermloze leeftijdsgenootjes. Dat concludeert de University of Calgary, na een meerjarig onderzoek onder 2441 kinderen tussen 24 en 60 maanden oud. De onderzoekers denken dat veel schermtijd een negatieve invloed heeft op de sociale vaardigheden van het kind. Daarnaast worden ook de taal, spraak en beweging van het kind nadeling beïnvloed. Volgens de onderzoekers moeten we de opvoeding anders gaan aanpakken in het digitale tijdperk. Een echte maximale grens voor het aantal gespendeerde uren achter een beeldscherm geven de onderzoekers niet. Maar het dagelijkse gebruik moet in balans zijn met de overige activiteiten die bij een gezinsleven horen.

 

Read More >>

Speciaal onderwijs krimpt, reserves groeien

Trend / 31.01.2019

Sinds 2014 zijn in delen van het land duizenden leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs verdwenen, zo lezen we op de website van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De verantwoordelijke regionale samenwerkingsverbanden zitten door de bank genomen ruim in de financiële reserves. Bijna 30 van de 77 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs zagen het speciaal onderwijs (so) sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 harder krimpen dan het reguliere basisonderwijs. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn dat er 35 van de 75. In andere delen van het land, met name in de Randstad en Noord-Brabant, groeiden het (v)so en sbo juist aanzienlijk.
Read More >>

Schoolleiders VO verdeeld over bekostiging

Onderwijsplannen / 30.01.2019

Een derde van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) staat positief tegenover het wetsvoorstel om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen, iets meer dan een derde staat er neutraal tegenover (37 procent). Een minderheid, maar wel bijna een kwart (22 procent), staat negatief tegenover het wetsvoorstel. Dat blijkt uit het onderzoek Vereenvoudiging bekostiging VO van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat afgelopen november is uitgevoerd onder 200 schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Read More >>

Subsidieregeling aanpak lerarentekort

Subsidies / 12.01.2019

Leraren hoe kom je eraan? De komende jaren gaat een groot deel van de zittende leraren met pensioen en is de instroom vanuit de Pabo en de lerarenopleidingen niet voldoende om dit te compenseren. Om dit vervangingstekort te lijf te gaan schiet de overheid te hulp. Vanaf 15 januari 2019 is het mogelijkheid een subsidie aan te vragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan te pakken en het starten of versterken van de samenwerking met partners op dit thema in de regio. De hoogte van de subsidie bedraagt € 250.000 – € 500.000 bij een sector overstijgende aanvraag. Indien het MBO ook deelneemt is er € 75.000 extra beschikbaar op de genoemde bedragen. Wilt u meer weten over de regeling? Bel met Chrétien Geertzen, telefoon 06 36516427 of vraag vrijblijvend informatie aan.

Read More >>