Ontwikkelteams presenteren voorstellen nieuw curriculum

Onderwijsplannen / 04.06.2019

Na meer dan een jaar werk leveren teams van leraren en schoolleiders vandaag hun voorstellen op voor het nieuwe curriculum in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De teams pleiten voor meertalig onderwijs vanaf de basisschool. Ze willen ook extra aandacht voor statistiek en het werken met digitale bronnen. Ongeveer 150 leraren en schoolleiders werkten in ontwikkelteams per leergebied samen en hebben hun ideeën getoetst bij ‘ontwikkelscholen’. In totaal zijn er negen leergebieden, waaronder Nederlands, rekenen & wiskunde en digitale geletterdheid. Op de website www.curriculum.nu zijn alle voorstellen per leergebied te vinden.
Read More >>

Werknemers lopen niet warm voor bijscholing

Onderwijsplannen / 04.06.2019

Cursussen, workshops en opleidingen: werknemers in Nederland lopen er maar niet warm voor. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport met de titel ‘Grenzen aan een leven lang leren’. Daaruit blijkt dat één op tien werknemers zich liet bijscholen in 2017. Een cijfer dat, alle inspanningen van kabinetten ten spijt, al jaren stabiel is. Reden tot zorg zo lezen we. Door toenemende digitalisering verandert de arbeidsmarkt voortdurend, moeten werkgevers een werknemers zich blijvend ontwikkelen en zou je misschien zelfs een scholingsplicht willen instellen. Maar wat gebeurt er? De nieuwe arbeidsmarktwet (Wet Arbeidsmarkt in Balans) focust zich vooral op het bevorderen van vaste contracten en het terugdringen van flexwerk.

 

Read More >>

Roompot-oprichter stapt in onderwijs

Onderwijsplannen / 03.06.2019

Henk van Koeveringe, vermogend geworden met de verkoop van Roompot Vakanties, steekt €4 mln in de oprichting van een particuliere vmbo-opleiding. Het wordt een zogeheten flexibele leerweg, waarbij persoonlijke aandacht voor de leerling leidt tot een ‘maatwerkdiploma’. Dat zegt de 70-jarige Van Koeveringe in een gesprek met het FD. Leerlingen krijgen in een tweejarige brugklas de mogelijkheid te wennen aan het voortgezet onderwijs en vakken te volgen op verschillende niveaus en in een verschillend tempo. Na de eerste twee jaren kunnen de leerlingen kiezen tussen een verdere opleiding op vmbo-niveau, mavo of havo-vwo. Bij de opleidingen hebben de leerlingen de mogelijkheid de vakken op eigen niveau te volgen. Bijvoorbeeld Nederlands op havo-niveau, terwijl wiskunde op vmbo-niveau wordt gedoceerd en geëxamineerd. Het maatwerkdiploma is een relatief nieuwe manier van onderwijs. Het vorige kabinet besloot experimenten toe te staan. Er is ook kritiek. Het zou bij veel kinderen tot keuzestress leiden of juist keuzeluiheid, omdat ze minder hun best hoeven te doen voor vakken waar ze minder goed in scoren.
Read More >>

Regionaal Investeringsfonds mbo succesvol

Subsidies / 02.06.2019

Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, investeert de minister van onderwijs Ingrid Van Engelshoven 100 miljoen euro in de periode van 2019 tot 2022 in het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Onderwijsinstellingen kunnen daardoor mbo-studenten nog beter voorbereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. De financiering van de projecten wordt aangevuld door andere organisaties uit de regio, waarvan in ieder geval het bedrijfsleven. Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Het bedrijfsleven en regionale overheden hebben dat aangevuld met nog eens 215 miljoen euro.

Read More >>

Leerlingen achterstandswijken massaal op achterstand 

Praktijkcase / 08.05.2019

In Nederland hebben leerlingen op scholen in achterstandswijken het beduidend moeilijker dan leerlingen die onderwijs genieten in reguliere wijken. Leerkrachten signaleren dat 93% van de kinderen in deze wijken problemen op school heeft, terwijl dit in reguliere wijken 59% is. Ze lopen achter met taal en leren, hebben last van concentratieproblemen en de ouders kunnen de kinderen vaak niet helpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van het Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels Nederland en ABN AMRO Foundation. Uit het onderzoek blijkt dat leerkrachten op scholen in achterstandswijken veel sterker het gevoel hebben dat kinderen geen gelijke kansen hebben. Volgens Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, zijn de resultaten nog schokkender dan hij had verwacht.
Read More >>

YouTube rots in branding eindexamenkandidaten

Onderwijs en ICT / 07.05.2019

Na wekenlang blokken moeten 217.285 examenkandidaten vanaf morgen laten zien wat ze waard zijn. Op de eerste examendag staan onder meer biologie, Nederlands en scheikunde op het programma. Vandaag zetten de scholieren de puntjes op de i en schakelen massaal de hulp in van YouTube-docenten. Voor de gefrustreerde leerling die aan de vooravond van de eindexamens geen boek meer kan zien, lijk YouTube de ideale oplossing. Met een stift voor het whitebord leggen docenten online examenstof uit. Onder scholieren is het een hit. Maar er zijn ook wel kanttekeningen bij te maken. Bij de virtuele docenten is geen enkele sprake van interactie en feedback. Dat zouden juist de sleutels zijn tot effectief leren.

Read More >>

425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid

Mediawijsheid / 22.03.2019

Het kabinet trekt in de periode 2020-2024 een bedrag van 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid aan te pakken. Het bedrag is ruim 35 miljoen hoger dan in de periode 2015-2019 en wordt onder andere ingezet om digitale vaardigheden te verbeteren en om kinderen en jongeren met een taalachterstand sneller te helpen. 425 miljoen voor aanpak laaggeletterdheid Ook komt er geld beschikbaar om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatssecretaris Knops (BZK) schrijven dat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal.
Read More >>

Scholen goed op weg met informatiebeveiliging

Privacy / 21.03.2019

In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn al enige tijd bezig om aan deze nieuwe privacywetgeving te voldoen. Om een representatief beeld te krijgen van de stand van zaken in het onderwijs, voerden Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad in 2018 onderzoek uit. In totaal vulden 1636 beleidsbepalers (schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren) en onderwijsprofessionals de enquête in. Maar liefst driekwart van de schoolbesturen in het po en 85% van de schoolbesturen in het vo maakt afspraken over IBP, heeft het beleid op orde en heeft beveiligingsmaatregelen genomen. Slechts 1% in het po en 0% in het vo zegt nog niet gestart te zijn.
Read More >>

Pilotscholen Technologie & Toepassing gezocht

Technologie / 20.03.2019

Het pilotprogramma Technology & Toepassing wordt uitgebreid met twaalf nieuwe scholen. Scholen die vanaf het schooljaar 2019-2020 willen meedoen met het ontwikkelen van het nieuwe schoolexamenvak Technologie en Toepassing kunnen zich tot en met vrijdag 5 april inschrijven. In dit vak kunnen leerlingen uit de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo techniek ontdekken, ontwikkelen ze hun 21-eeuwse vaardigheden en oriënteren ze zich op een vervolgstudie en beroep. Het concept schoolexamenprogramma T&T wordt momenteel vormgegeven met 24 pilotscholen. Scholen die meedoen aan het programma ontvangen een ontheffing van het ministerie van OCW om het concept examenprogramma T&T aan te bieden in plaats van een ander examenvak in het vrije deel van de gemengde dan wel theoretische leerweg van het vmbo.

 

Read More >>

Pabo bereidt zich voor op wetenschap

Onderwijsplannen / 20.02.2019

Pabo-studenten enthousiasmeren voor wetenschap en technologie en dit toe te passen in de klas. Daartoe kwamen zo’n honderd 2e-jaars pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar het Senior Science Lab op Wageningen Campus. De middag op 12 februari 2019 werd georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Deelname aan het Senior Science Lab maakt onderdeel uit van het curriculum van de pabo-studenten. In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen wetenschap en technologie in het curriculum hebben geïmplementeerd (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Ook voor niet-technische beroepen is in toenemende mate kennis en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol meer speelt.
Read More >>