OESO pleit voor minder internetgebruik op school

Onderwijs en ICT / 16.04.2018

In de groeiende wereld van digitale technologie draait alles om snelheid. Computers verdubbelen om de twee jaar hun prestaties. De toekomstige 5G-generatie mobiele telefoons zal 100 keer sneller zijn dan de huidige 4G- en 20.000 keer sneller dan de ‘oude’ 3G-generatie. Het aandeel van de wereldbevolking dat internet gebruikte is de afgelopen vijf jaar van 34% naar 48% gestegen. Verandert deze digitale revolutie het leven van adolescenten in hetzelfde waanzinnige tempo? Zijn 15-jarigen meer en meer verbonden met internet? Volgens een recent PISA-rapport brengen studenten steeds meer tijd door met internetten, zowel op als buiten school. Het gebruik van internet onder kansarme studenten neemt exponentieel toe. Maar volgens de onderzoekers is dat niet altijd voordelig voor de ontwikkeling van jongeren. Zolang internetgebruik nog niet goed is ingebed in het onderwijs, pleiten zij ervoor de tijd op internet vooral te beperken tot het privédomein. Als jongeren op dit moment internet intensief op school gebruiken, gaat dit ten koste van de schoolprestaties.

Read More >>

Digitale vaardigheden cruciaal op de arbeidsmarkt

Mediawijsheid / 16.03.2018

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, flexibilisering van het onderwijs en slimmer gebruik van technologie: dat zijn drie speerpunten van de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Deze agenda is een samenwerking tussen de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. De arbeidsmarkt verandert heel snel, vertellen de betrokkenen in het laatste SURF magazine. Binnen het hbo leiden we al lang niet meer op voor beroepen maar voor de steeds veranderende arbeidsmarkt. In dat kader zijn digitale vaardigheden, zoals informatie verzamelen en toepassen, cruciaal. In hbo- en wo- opleidingen zit op dit gebied veel verborgen kracht; het gaat ons erom die kracht zichtbaar te maken en te delen. Ook in studies waarin de link met digitalisering niet zo vanzelfsprekend is, komen die digitale vaardigheden terug. Bij de geesteswetenschappen, komt dat bijvoorbeeld terug in de Digital Humanities. De Digital Humanities zijn een internationale onderzoeksgemeenschap die nagaat hoe computers en digitale hulpmiddelen kunnen ingezet worden in de ondersteuning van de bestaande, traditionele onderzoekspraktijk in de geesteswetenschappen.

Read More >>

Onderzoek over gepersonaliseerd leren met ICT

Gepersonaliseerd leren / 15.03.2018

Deze maand is het onderzoeksrapport ‘Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur’ verschenen. Het beschrijft interventies met gepersonaliseerd leren met ICT op 35 vo-scholen en in negen groepen van 94 po-scholen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en Oberon. Uit het onderzoek blijkt dat scholen en leraren de ict-toepassingen nog onvoldoende benutten bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. Professionaliseringstrajecten zijn nodig om leraren optimaal gebruik te laten maken van de ict-mogelijkheden. In het rapport wordt aanbevolen de relaties tussen specifieke interventies en motivatie en zelfregulerend leren beter te specificeren, met name binnen het po. De onderzoekers pleiten ook voor een specifiek onderwijsbeleid voor het implementeren van een schoolbreed totaalconcept voor gepersonaliseerd leren met ict.
Read More >>

Kabinet onderzoekt effecten van technologische ontwikkelingen

Virtual reality / 14.03.2018

Nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kunnen belangrijke waarden als privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid, mensenrechten en het recht op een eerlijk proces zowel versterken als ondermijnen. Dat stelt het Rathenau Instituut. Nieuwe technologieën bieden maatschappelijke en economische kansen, kansen voor grotere efficiëntie en kwaliteitsverbetering van dienstverlening, en kansen voor het onderwijs. Het is van belang mensen te informeren over de gevolgen van technologische ontwikkelingen. Het onderwijs heeft volgens het kabinet hierbij een belangrijke rol. Scholen moeten mediawijsheid prominenter in het onderwijs opnemen om de digitale vaardigheid onder jongeren te vergroten. Voor mensen die niet digitaal met de overheid kunnen communiceren zal voortaan vanuit het betreffende bestuursorgaan ondersteuning worden geboden.

Read More >>

Uitzending RTLZ over Smart Education

Virtual reality / 03.03.2018

Scholen staan voor de uitdaging om onderwijs en technologie steeds meer met elkaar te verbinden. Kinderen worden voorbereid op de nieuwe banen van de 21ste eeuw en daar horen nieuwe vaardigheden bij die moeten worden ontwikkeld. Virtual Reality speelt hierbij een belangrijke rol.

Hoe Rijnconsult Onderwijs en ICT hierin het voortouw neemt, was zondag 4 maart te zien op bij RTL Z in de uitzending over smart education. Uitzending nog eens bekijken?

Read More >>

Werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’

Onderwijsplannen / 01.03.2018

Wil je in het primair onderwijs in kaart brengen ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT? Of wil je kennis, tips en ervaringen met andere scholen delen om zo de sector verder te helpen? Meld je dan voor 9 maart aan bij de werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’.
De werkplaats wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 600.000 euro uit het programma ‘Slimmer leren met ICT’. Dit programma helpt schoolbesturen bij de implementatie van ICT. Door een werkplaats op te zetten wordt ook ‘evidence-based’ kennis ontwikkeld. Gezien de reeds bestaande werkwijze en onderlinge samenhang en verbinding, wordt de nieuwe werkplaats ondergebracht bij het NRO, net als de reeds bestaande werkplaatsen.

Read More >>

Privacy moet hoger op de agenda in het mbo

Onderwijs en ICT / 27.02.2018

De inzet van ICT blijft in het mbo achter bij de verwachtingen van het schoolmanagement. De ambities van het management zijn groter dan de mogelijkheden op de werkvloer. Dat blijkt uit de ICT-monitor mbo 2017 van saMBO-ICT en Kennisnet. Opvallend is dat docenten met een rijk repertoire aan didactische werkwijzen, sneller en ruimer ICT inzetten in hun onderwijs en dat dit meer rendement oplevert. Ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging is er nog een hoop te doen. Met het oog op de nieuwe privacy verordening (AVG) in mei 2018 moet nog veel werk worden verzet worden. Met name de bewustwording bij personeel en studenten over het belang van IBP behoeft volgens het rapport meer aandacht en staat daarom bij veel instellingen de komende tijd op de agenda.

Read More >>

Beroepsonderwijs sluit bestuursakkoord

Leerplatform, Onderwijsplannen / 08.02.2018

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, hebben hun handtekening onder het bestuursakkoord ‘Trots, vertrouwen en lef’ gezet. Het mbo is de eerste sector waarmee dit kabinet een akkoord heeft gesloten. De nieuwe afspraken tussen het kabinet en de mbo-sector zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het mbo. Het akkoord biedt de scholen ruimte om zich de komende jaren specifieker te richten op jongeren in kwetsbare posities. Daarnaast kunnen scholen zich verder specialiseren als natuurlijke partner binnen een leven lang ontwikkelen voor studenten, voor het bedrijfsleven en voor (lokale) overheden. Het akkoord biedt tegelijk ruimte en vertrouwen aan scholen om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven. Door het verminderen van de administratieve lasten en het schrappen van overbodige regels wordt het werkplezier vergroot.

Bekijk hier het Bestuursakkoord mbo

Read More >>

PO-Raad ontwikkelt AVG-handreiking

Strategisch advies / 07.02.2018

De PO-Raad heeft samen met de VO-raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Hier was veel vraag naar bij scholen. De handreiking legt uit hoe scholen in het funderend onderwijs om moeten gaan met de verplichting vanuit de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een FG aan te stellen. Een FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie en bemoeit zich met de privacy van medewerkers en leerlingen. Schoolbesturen zijn verplicht zijn om een FG aan te wijzen. De functionaris gegevensbescherming moet worden gemeld bij de toezichthouder voor privacy in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens. Ieder schoolbestuur heeft een FG nodig. Het gaat niet per school of vestiging.
Bekijk hier de Handreiking FG
Read More >>

Steeds meer sociale media verslaafden

Mediawijsheid / 06.02.2018

Steeds meer Nederlanders worden zodanig in beslag genomen door sociale media dat het een belemmering wordt voor normaal functioneren. De betrokkenen kampen met uiteenlopende klachten. Ze verliezen bijvoorbeeld hun vrienden uit de ‘echte wereld’, kunnen zich niet concentreren op school of werk en lijden aan slapeloosheid. De Nederlandse verslavingsklinieken vinden dat er een erkende behandeling moet komen voor een social media verslaving. Een groeiend aantal patiënten klopt met dit probleem aan bij verslavingsklinieken, maar er zijn niet genoeg manieren om deze personen te helpen en de behandeling wordt niet vergoed.
Read More >>