Viewing posts categorised under: Gepersonaliseerd leren

Subsidie voor ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’

Gepersonaliseerd leren / 18.09.2018

In navolging van de drie Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs die in 2016 gestart zijn, is nu ook een Werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ICT’ opgericht. Dankzij een subsidie kan de werkplaats officieel van start gaan met het ontsluiten en delen van kennis op het gebied van gepersonaliseerd leren met behulp van ICT. Dit is goed nieuws want er is een sterke behoefte aan meer kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ inzake de implementatie van  ICT in het onderwijs . De toegekende subsidie komt voort uit het programma ‘Slimmer leren met ICT’ van de PO-Raad en Kennisnet. Dit programma helpt schoolbesturen ICT in het onderwijs te implementeren.
Read More >>

Onderzoek over gepersonaliseerd leren met ICT

Gepersonaliseerd leren / 15.03.2018

Deze maand is het onderzoeksrapport ‘Gepersonaliseerd leren met ICT: docent en leerling samen aan het stuur’ verschenen. Het beschrijft interventies met gepersonaliseerd leren met ICT op 35 vo-scholen en in negen groepen van 94 po-scholen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en Oberon. Uit het onderzoek blijkt dat scholen en leraren de ict-toepassingen nog onvoldoende benutten bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren. Professionaliseringstrajecten zijn nodig om leraren optimaal gebruik te laten maken van de ict-mogelijkheden. In het rapport wordt aanbevolen de relaties tussen specifieke interventies en motivatie en zelfregulerend leren beter te specificeren, met name binnen het po. De onderzoekers pleiten ook voor een specifiek onderwijsbeleid voor het implementeren van een schoolbreed totaalconcept voor gepersonaliseerd leren met ict.
Read More >>

Formatief evalueren belooft veel

Gepersonaliseerd leren / 29.08.2017

Er wordt veel van formatief toetsen verwacht. Maar het blijkt vaak nog moeilijk in te zetten. “Het beste kan de docent heel klein beginnen in zijn eigen lespraktijk met zijn eigen leerlingen”, zeggen onderzoekers Judith Gulikers en Liesbeth Baartman die in de literatuur zochten naar formatief evalueren in de praktijk. “Door kleine stappen te zetten, succeservaringen op te doen en van daaruit verder te bouwen.” Om formatief evalueren goed te kunnen toepassen, hebben docenten vakinhoudelijke kennis nodig en moeten ze weten hoe de kennis van de leerling zich ontwikkelt en welke misconcepties er zijn. Ook is het belangrijk dat zij beschikken over een vakdidactisch handelingsrepertoire. Ze weten dan hoe ze reacties van leerlingen kunnen ontlokken, door bijvoorbeeld goede vragen te stellen, en kunnen de lessen daarop aanpassen.

 

Read More >>

Denk goed na over individualisering in het onderwijs

Gepersonaliseerd leren / 11.07.2017

“De leerling centraal stellen is een diffuus begrip”, zegt voorzitter van de Onderwijsraad Henriëtte Maassen van den Brink. “Wat bedoelen scholen ermee? Pedagogiek, didactiek of de manier waarop het onderwijs georganiseerd is?” De slingerbeweging van aandacht voor het kindgerichte onderwijs naar het meer rigide onderwijs met een bepaalde leerstof per schooljaar, en weer terug begon al in de tijden van Maria Montessori en andere reformpedagogen. Het verschil is echter dat de discussie toen vooral ideologisch was. Het ging om pedagogiek en didactiek. Nu hebben we het ook over het inrichten van de school met gepersonaliseerd leren met een tablet, en zelfs over het hele onderwijsstelsel van diploma’s en doorstroomrechten. Het advies van hoogleraar Maassen van de Brink aan schoolbestuurders is om, ondanks de trend, rustig te blijven kijken naar de effecten van individualisering in het onderwijs op de lange termijn en zeker niet hals over kop te veranderen.
Read More >>

Coachen maakt leren in de 21e eeuw completer

Gepersonaliseerd leren / 14.06.20170 comments

In het nieuwe boek De zesde rol van de leraar krijgt het coachen van het leerproces in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs alle aandacht. Om gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren vorm te kunnen geven op school heeft het onderwijs deze zesde rol van de leraar nodig vinden de schrijvers. De uitgave geeft inzicht en concrete handvatten voor leraren om hun effectiviteit als leercoach te vergroten. De uitgave, geschreven door auteurs Linda Odenthal, Susan Potiek en Ariena Verbaan, is het vervolg op de succesvolle CPS-uitgave De vijf rollen van de leraar.

Read More >>

Geef studenten de regie en een onderwijsbundel

Gepersonaliseerd leren / 18.04.20170 comments

In Zwolle gaat het hoger onderwijs op de schop. Volgens voorzitter Henk Hagoort van Hogeschool Windesheim verliest het onderwijs zijn bestaansrecht als het niet radicaal verandert, zo lezen we in het Financieel Dagblad. Hagoort vindt dat studenten hun onderwijs zelf moeten kunnen samenstellen. Het klassieke beeld dat een hogere opleiding zo’n vier jaar duurt, en dat we er daarna een leven lang op kunnen teren is achterhaald. We leiden mensen op voor beroepen waarvan we weten dat ze verdwijnen. Windesheim gaat experimenteren met het certificeren van aparte modules waaruit een student zelf kan kiezen. Wie voor 240 punten aan modules heeft gehaald, krijgt zijn diploma.

Read More >>

Onderwijs op maat is zo makkelijk nog niet

Gepersonaliseerd leren / 28.03.20170 comments

Het onderwijs is toe aan een drastische vernieuwing om beter aan te sluiten op de steeds veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt en de student meer op maat te kunnen bedienen. Instellingen zetten stappen in die richting en vernieuwen het onderwijs in soms omvangrijke innovatieprogramma’s. Maar er is nog veel uit te vinden. In onderstaande paper onderscheidt Surf in vijf dimensies hoe studenten leren en wat ze leren. Deze dimensies kunnen een handvat bieden voor het ontwikkelen van een eigen visie op maat. Onderwijs op maat  is niet makkelijk; voor elke student, instelling, opleiding en docent kan het verschillend zijn. Via onderstaande button kunt u de whitepaper downloaden. Via de tool onderwijs op maat kunt u binnen uw eigen instelling de discussie voeren hoe onderwijs op maat eruit zou moeten zien en waarom.
Read More >>

Toegevoegde waarde ict nog onvoldoende

Gepersonaliseerd leren / 10.06.20160 comments

Van primair onderwijs tot hbo wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van e-didactiek. Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Zo blijkt uit een onderzoek van onder andere de Universiteit van Amsterdam. Leraren zijn wel tevreden over hun eigen gebruik van ict, maar de vraag is of zij de kansen die ict biedt wel juist gebruiken. Er is voldoende e-didactische kennis voor handen die laat zien voor welke doelen bepaalde software goed werkt. Als leraren van die kennis gebruik maken, wordt de meerwaarde van ict pas echt zichtbaar see here.
Read More >>

Onderwijs op maat en privacy

Gepersonaliseerd leren / 11.04.2016

In een onderwijswereld waar ruimte is voor eigen tempo, waar kennisdeling, de wereld en technologie prachtig samenkomen is een centrale rol weggelegd voor learning analytics. Door learning analytics worden in het onderwijs echter steeds meer gegevens van leerlingen digitaal verzameld, uitgewisseld en benut. Dit leidt voor scholen tot nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. De brochure ‘Omgaan met data in het onderwijs’ helpt schoolbesturen in het po, vo en mbo onderwijs op maat en privacy aan elkaar te koppelen.
Read More >>