Viewing posts categorised under: Onderwijsplannen

Pabo bereidt zich voor op wetenschap

Onderwijsplannen / 20.02.2019

Pabo-studenten enthousiasmeren voor wetenschap en technologie en dit toe te passen in de klas. Daartoe kwamen zo’n honderd 2e-jaars pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar het Senior Science Lab op Wageningen Campus. De middag op 12 februari 2019 werd georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Wageningen University. Deelname aan het Senior Science Lab maakt onderdeel uit van het curriculum van de pabo-studenten. In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen wetenschap en technologie in het curriculum hebben geïmplementeerd (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Ook voor niet-technische beroepen is in toenemende mate kennis en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol meer speelt.
Read More >>

Op weg naar een nieuwe vmbo

Onderwijsplannen / 19.02.2019

Het ministerie van OCW heeft de VO-raad juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform-TL en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW. De VO-raad, SPV, Platform-TL en SLO onderschrijven een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component. Het idee is de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) samen te brengen in één leerweg waarin iedere leerling onderwijs volgt met een praktijkgerichte component. Hiermee wordt beoogd dat alle vmbo-leerlingen in een praktijkgerichte context kennis en vaardigheden aanleren waarbij ze zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende sectoren en beroepsmatige contexten.

Read More >>

Schoolleiders VO verdeeld over bekostiging

Onderwijsplannen / 30.01.2019

Een derde van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) staat positief tegenover het wetsvoorstel om het bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen, iets meer dan een derde staat er neutraal tegenover (37 procent). Een minderheid, maar wel bijna een kwart (22 procent), staat negatief tegenover het wetsvoorstel. Dat blijkt uit het onderzoek Vereenvoudiging bekostiging VO van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat afgelopen november is uitgevoerd onder 200 schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Read More >>

Doorpakken op onderwijs

Onderwijsplannen, Standard / 12.01.20190 comments

Doorpakken op onderwijs en woningmarkt

De pieken en dalen in de economie hebben te veel invloed op het beleid, zo verklaart secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken en Klimaat in Economisch Statistische Berichten (ESB). Voor het vergroten van onze welvaart is het van belang om de structurele economische groei te verhogen en de conjunctuuruitslagen van de economie te verkleinen. Het onderwijs en de woningmarkt bieden daartoe mogelijkheden. Het verhogen van de structurele arbeidsproductiviteit, via de kwaliteit van ons menselijk kapitaal, vraagt om onderwijs van de beste kwaliteit dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere landen is het niveau in Nederland hoog (OESO, 2018), maar recent onderzoek van de onderwijsinspectie (Inspectie van het Onderwijs, 2018) baart wel zorgen: de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs nemen geleidelijk af. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder goed en ook de kwaliteitsverschillen tussen scholen nemen toe.

 

Read More >>

Kritiek op Curriculum.nu

Onderwijsplannen / 17.12.2018

Het project Curriculum.nu zou zich bezig moeten houden met wat leerlingen moeten kunnen en weten. Maar in de praktijk houden ze zich veel bezig met filosoferen en hoe scholen onderwijs moeten geven, zo lezen we in NRC Handelsblad. De resultaten van dit overheidsproject die volgend jaar april worden gepresenteerd, zullen niet direct kunnen worden omgezet in vernieuwing van het primaire en middelbare onderwijs. Dat concludeert de Onderwijsraad donderdag in een advies aan minister Slob (ChristenUnie, Onderwijs). Curriculum.nu is de voorzetting van Onderwijs 2032, een project om het curriculum van het primaire en voortgezet onderwijs bij de tijd te brengen en om meer samenhang te geven aan de verschillende vakken. Na een besluit van de Tweede Kamer zouden de resultaten als ‘bouwstenen’ moeten dienen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen van het primaire en middelbare onderwijs.

Read More >>

Samenwerking onderwijs en werkveld verbeteren

Onderwijsplannen / 28.11.2018

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft deze week in Breda het eerste exemplaar van de Regionale Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant in ontvangst genomen. De economie groeit, maar de bedrijven kunnen geen mensen krijgen. Ook in West-Brabant. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben daarom in deze regio de handen ineengeslagen en onder leiding van programmamanager Ad Verbogt van Rijnconsult Onderwijs en ICT een gezamenlijk aanpak geformuleerd om tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsveld te komen. De minister roemde tijdens haar bezoek op 26 november de gezamenlijke aanpak. “Brabant mag hier trots op zijn”, zo lezen wij in BN de Stem. “Dit is een voorbeeld voor andere regio’s. De arbeidmarkt biedt heel veel kansen, maar er zijn ook nog heel veel knelpunten. De wisselwerking tussen alle partijen kan voor oplossingen zorgen.”

Read More >>

Vaart maken met digitalisering

Onderwijsplannen / 26.11.2018

Het faciliteren en professionaliseren van docenten, de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, naar digitale (open) leermiddelen en evidence-based onderwijsinnovatie met ict. Dit zijn de pijlers in het nieuwe Versnellingsplan Onderwijsinnovatie. Hierin werken veertig hogescholen en universiteiten samen met de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en ict-samenwerkingsorganisatie Surf aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Binnen het plan zijn acht versnellingszones vastgesteld. De eerste is het ‘faciliteren en professionaliseren van docenten’. Hierbij benadrukken de schrijvers dat docenten ondersteuning nodig hebben van specialisten op gebieden als online-didactiek, design gericht op instructies, video en sociale media. De tweede zone betreft het ‘verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt.’ De auteurs: “De digitale vaardigheden van onze afgestudeerden kunnen beter. Het gaat daarbij om basis-ict-kennis, informatievaardigheid en computervaardigheden.” Dit is te bereiken door in gesprek te gaan met de arbeidsmarkt, docenten, onderwijsdirecteuren en decanen over welke digitale vaardigheden voor welke opleiding relevant zijn en hoe deze zijn op te nemen in de curricula.
Read More >>

‘Niemand vraagt straks meer om een diploma’

Onderwijsplannen / 09.11.2018

Een diploma? Hopeloos ouderwets. Bij grote bedrijven als Google, Apple en Bank of America heb je geen papiertje meer nodig om er te kunnen werken. Afrekenen met de ‘diplomacracy’, het is een van de vraagstukken waar een hogeschool als Avans zich serieus over buigt, aldus een artikel in het AD. Volgens bestuursvoorzitter Paul Rüpp beraamt Avans zich erop hoe daarop in te spelen. “Nu is onze organisatie nog niet daarop ingericht. Alles draait om het behalen van een diploma. Dat kunnen we niet zomaar loslaten, het is immers een voorwaarde vanuit het ministerie. Maar we kijken wel hoe we in het toekomst ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Zijn we flexibel genoeg?” Op de kortere termijn kijkt Avans hoe de kant-en-klare opleidingen opgeknipt kunnen worden in meerdere blokken. Bij onze deeltijdopleidingen gebeurt dat al. Een student bepaalt welke blokken hij wil volgen en stelt op die manier zijn eigen studie samen. “Van aanbod- naar vraaggericht”, zegt Rüpp.

Read More >>

Nog te weinig lectoren in hbo

Onderwijsplannen / 04.09.20180 comments

Er zijn te weinig lectoren in het hbo, zegt het Rathenau Instituut. Zeventien jaar geleden deden de lectoren hun intrede in het hbo. Het zijn een soort professoren: ze doen praktijkgericht onderzoek, leggen de verbinding met het werkveld en verbeteren met hun inzichten het onderwijs. Althans, dat is het idee. “Het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen of ze inderdaad die spin in het web zijn”, zegt onderzoeker Jos de Jonge van het Rathenau Instituut. In de eerste jaren ging de groei hard en sprongen lectoraten als paddenstoelen uit de grond. De toenmalige voorzitter van de Vereniging Hogescholen bedacht een streefcijfer: er moest één voltijdslector per 720 studenten komen. Zo ver is het nog niet. Het verschilt per vakgebied, maar volgens de cijfers van 2016 (er zijn geen recentere) waren er zo’n 650 lectoren. Dit betekent dat er nog 450 lectoren bij moeten komen om in de buurt van streefgetal te komen. Het idee is dat er dan genoeg lectoren zijn om het vliegwiel van het praktijkgericht onderzoek te laten draaien en voor een cultuuromslag te zorgen.
Read More >>

Professionalisering leraren is cruciaal!

Onderwijsplannen, Standard / 29.06.2018

Inclusief onderwijs beroert het Vlaamse onderwijslandschap. In een gloednieuwe reviewstudie brengen onderzoekers van het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) het beschikbare internationale onderzoek naar de invoering van inclusief onderwijs in kaart. Daaruit vallen interessante lessen voor de Vlaamse situatie te trekken. De belangrijkste conclusie die de onderzoekers trekken uit al dat onderzoek is “dat professionele ontwikkeling van leraren, gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden die leiden tot succesvolle ervaringen en gelegenheid tot intervisie of bespreking van concrete casussen achteraf, van vitaal belang is voor de implementatie van inclusief onderwijs.”
Read More >>