strategisch advies

Onze strategische denkkracht is breed inzetbaar. Wij denken inhoudelijk mee in de koers die u met ict in het onderwijs wilt gaan varen. Thema’s zoals BYOD, 21ste eeuw vaardigheden, cloudoplossingen, Gepersonaliseerd Leren, Mediawijsheid en Leermiddelen komen hierbij uitvoerig aan bod. Tijdelijk management op dit gebied is tevens onze kracht.

Een gedragen onderwijs en ict beleid

De brug tussen onderwijs en ict zal binnen veel scholen nog gelegd gaan worden. Op weg naar onderwijsvernieuwing is een naadloze samenwerking tussen deze disciplines van groot belang. De basis hiervoor ligt in een gedragen beleid waarbinnen onderwijs en ict integraal verbonden zijn. Wij hebben hiervoor een speciaal stappenplan ontwikkeld waarbij onderwijzend personeel, de leerlingen/ studenten en het bedrijfsleven (met name bij (v)mbo ) een rol vervullen. Door inspraak, inspiratie en creativiteit van deze partijen komt er een gezamenlijke visie en toekomstbeeld tot stand. Dit is de basis voor succes!

Leermiddelenbeleid

Er is veel verwarring over het begrip leermiddelen. De eerste associatie die gemaakt wordt is meestal in de sfeer van devices (tablets, laptops etc). Wij onderscheiden 3 typen leermiddelen.

  • lesmateriaal
    Denk aan lessenreeksen, methodes, eigen gemaakte leerstof met een ‘gedidactiseerde inhoud’.  Je kunt dit lesmateriaal nog verder indelen, enerzijds in commerciële methodes (leerboeken, werkboeken, antwoordenboeken, software en andere
bijbehorende materialen) meestal van een educatieve uitgeverij en anderzijds in eigengemaakte leerstof.
  • extra leermiddelen
    denk aan: bronnen en instrumenten die niet altijd direct gemaakt zijn met een didactisch doel, maar die een rol spelen in het leerplan. Voorbeelden zijn romans in de bibliotheek, websites, musea en tentoonstellingen, wandkaarten, atlassen, documentaires, gereedschapsets, microscopen, ballen en ander materiaal voor gym. Ze zijn meestal niet-leerlinggebonden. Door hun karakter ligt het niet voor de hand dat docenten zelf dit type leermiddelen zullen maken. Ze komen wel in beeld bij afspraken over de financiering van alle leermiddelen.
  • hulpmiddelen bij het leren
    Ook zijn er hulpmiddelen bij het leren, instrumenten, die het leren en het lesgeven vergemakkelijken: bord, krijt, computers, digiborden, een elektronische leeromgeving (elo), een digitale infrastructuur, enzovoort.
De school kan kiezen voor een bepaalde basisvoorziening op gebied van deze hulpmiddelen, maar voor een deel zal de aanschaf afhangen van keuzes in het aanbod van lesmateriaal en extra leermiddelen.

Het onderscheid in deze drie categorieën kan helpen bij het gesprek over leermiddelen en bij het opstellen van financiële kaders en het leermiddelenbeleid. In onze aanpak werken we vraaggeleid. Waar liggen de behoeften bij leerlingen en docenten in het gebruik van leermiddelen. Wij gaan uit van uw visie op leren en onderwijs. Welke vormen van onderwijs worden aangeboden en welke didactische werkvormen passen hierbij. Vervolgens stellen wij de vraag aan de docenten welke “prettige mix van leermiddelen” zij hierbij willen inzetten. Dit leidt tot een herkenbaar en gedragen leermiddelenbeleid. In de casus van het Kellebeek College, elders op deze website, leest u welk proces hieraan ten grondslag ligt.

Scholingsplan en 21st century skills

De vaardigheden van de 21ste eeuw komen steeds vaker in beleidsstukken en plannen terug. Wat betekent dit concreet voor het onderwijs, welke vaardigheden moeten docenten en leerlingen gaan ontwikkelen. De vaardigheden van de 21ste eeuw sluiten aan bij de veranderingen in de samenleving. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Bij het samenstellen van het scholingsplan houden wij rekening met deze “nieuwe” vaardigheden. Maar ook hier geldt, wij starten vanuit de scholingsbehoeften van de medewerkers.

832
Ad VerbogtDirecteur

Meer weten? Neem gerust contact met mij op!
T 06 1564 9082
E ad.verbogt@rijnconsultonderwijsict.nl