nulmeting onderwijs en ict

Wij kunnen op uw school een nulmeting uitvoeren om te bepalen waar uw school op dit moment staat en welke stappen gezet kunnen worden richting leren op maat. Met behulp van de bevindingen van de nulmeting wordt de startsituatie van de school beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor een implementatieroute richting de gewenste doelen. De nulmeting is een dynamische methode waarin we interactieve stappen inbouwen, zoals een paneldiscussie met studenten/leerlingen en met de docenten de huidige en gewenste (digitale) didactiek en leermiddelen bespreken. Uiteraard kijken wij ook naar uw visie op leren en onderwijs. Kortom, een grondige en vakkundige meting in alle lagen van de organisatie met alle belangrijkste spelers. In enkele dagen heeft u dit alles scherp op papier inclusief een advies “plan van aanpak”. Een nulmeting wordt uitgevoerd door onderwijsprofessionals met ruime ervaring in onderwijs en de toepassing van digitaal leermateriaal.

Wat is een nulmeting?

De nulmeting kent een onderwijskundige insteek en omvat:
1. het in kaart brengen van de stand van zaken wat betreft de implementatie en het gebruik van digitaal leermateriaal
2. het leggen van de relatie met de visie op het gebruik van leermiddelen waaronder digitaal leermateriaal
3. het leggen van de relatie met de relevante kwaliteitsaspecten van de inspectie van het onderwijs
4. het aangeven van verbeterpunten in een plan van aanpak.

Inzet van de nulmeting

De nulmeting is flexibel inzetbaar. U maakt zelf de keuze wat voor type nulmeting u wilt laten uitvoeren over de stand van zaken binnen uw school met betrekking tot de inzet van ict. U kunt kiezen voor een integrale, algemene nulmeting of voor een specifiek onderzoek naar een of meerdere thema’s. Hieronder vindt u de onderwerpen:

  • relatie onderwijsvisie en het gebruik van leermiddelen, waaronder digitaal leermateriaal, devices etc.
  • stand van zaken over gebruik en implementatie van digitaal leermateriaal
  • relatie tussen de inzet van ict en het inspectiekader
  • implementatie van gepersonaliseerd leren
  • de kwaliteit van de infrastructuur- en applicatielandschap
  • kwaliteit en efficiency van de (personele) ict organisatie
  • stand van zaken niveau digitale didactische vaardigheden van medewerkers.
Aanpak van de nulmeting
spiderscore

Spiderscore

1. Voorbereiding:
– Doel, interviewleidraad en planning van nulmeting vaststellen
– Bestuderen relevante documenten, zoals beleidsplan, inspectieverslagen, enquêteresultaten.
– De interviewleidraad is opgebouwd volgens het model van Vier in balans (Kennisnet). Zie bovenstaand plaatje
– Bij elk onderdeel zijn enkele vragen geformuleerd. Per vraag is aangegeven voor welke respondent(en) deze vraag bedoeld is. Tot slot zijn er enkele vragen specifiek voor leerlingen opgenomen in de interviewleidraad.

2. Uitvoering schoolbezoek:
– In twee parallelle rondes worden interviews gevoerd met verschillende respondenten (1 tot 1,5 uur per interview). De respondenten betreffen de schoolleider (rector of directeur), het middenkader (conrectoren/adjuncten/afdelingsleiders/teamleiders), enkele docenten, een systeem-/ict-beheerder(s), een applicatiebeheerder, een medewerker die zich bezig houdt met leermiddelenbeleid en enkele leerlingen.
– De eerste globale resultaten worden aan het einde van de dag met de schoolleiding gedeeld.

3. Rapportage in concept
Naar aanleiding van de interviews ontvangt u een concept rapport met:
– een samenvatting van de bevindingen uit de interviews
– conclusies
– aanbevelingen.

4. Klankbordsessie met medewerkers/ leerlingen
Na het schoolbezoek wordt het conceptrapport met een groep medewerkers/ leerlingen van de betreffende school besproken (in overleg met de schoolleiding)

5. Definitieve rapportage/ presentatie
Het definitieve rapport wordt opgesteld en gepresenteerd. Aan de hand van een ‘spider’, zoals in bovenstaand voorbeeld, kunt u precies zien hoe u op welke onderdelen scoort en waar uw verbeterpotentieel ligt. Zie de voorbeeld rapportage.

En hoe scoort uw school?
Visie30%
Deskundigheid40%
Inhoud70%
Organisatie50%
Infra20%

Wilt u weten hoe uw eigen onderwijsorganisatie scoort, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten? Neem met een van ons contact op!

832
Ad VerbogtSenior Consultant/ Directeur

T 06 1564 9082
E ad.verbogt@rijnconsultonderwijsict.nl

1009
Ad van der WielSenior Consultant

T 06 20418102
E ad.vanderwiel @rijnconsultonderwijsict.nl

1001
Hans ReiberSenior Consultant

T 06 3949 5201
E hans.reiber@ rijnconsultonderwijsict.nl