DE REDE

Stedelijke scholengemeenschap De Rede is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Terneuzen.

Advies en procesbegeleiding bij kwaliteitsgroep De Rede
De opdracht

Naar aanleiding van een inspectiebezoek is er binnen de afdeling VMBO-LWOO van de Rede een kleine groep aan de slag gegaan met de kwaliteitsverbetering op de afdeling. Twee belangrijke aandachtspunten daarbij waren om de individuele leerlingdossiers beter op orde te krijgen en inzicht over het totaal te verbeteren. Op deze manier kan er eerder ingegrepen worden als leerlingen dreigen af te zakken. De opdracht was om deze kwaliteitsgroep te begeleiden bij het uitwerken van een nieuwe werkwijze voor de afdeling. Daarbij kwam o.a. het volgende aan de orde:

  • gebruik van genormeerde toetsen voor (mogelijk) alle vakken van deze afdeling,
  • ontwikkelen van een nieuw ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ,
  • het verbeteren van de inrichting van het leerlingvolgsysteem (LVS) in Magister,
  • ontwikkelen van een eenduidige heldere (beschreven) werkwijze o.a.  voor het vullen, bijhouden en overdragen van de leerling dossiers in het LVS.

In een vervolgopdracht is ook begeleiding bij de opzet en de implementatie van een nieuw taal- en rekenbeleid hierin meegenomen.

Het resultaat

De belangrijkste resultaten zijn:

  • het LVS is waar mogelijk opgeschoond en opnieuw ingericht, zodat het optimaal gebruikt kon worden bij het volgen van de leerlingen,
  • er is een digitaal zogenaamd OPP light ontwikkeld.
  • er is een werkwijze beschreven en geïmplementeerd met betrekking tot bijhouden van de leerling-dossiers in het LVS,
  • er zijn nieuwe taal- en reken coördinatoren aangesteld en teams ingericht, en deze zijn begeleid bij het implementeren van het nieuwe taal- en rekenbeleid.
Het inzicht

Het is duidelijk dat de bevindingen en aanbevelingen vanuit het inspectierapport opgevolgd moeten worden. Hoewel de dagelijkse praktijk weerbarstig is, leidde de samenwerking in een kleine en daadkrachtige kwaliteitsgroep snel tot resultaten. Er was met name behoefte aan eenduidigheid, duidelijkheid en heldere afspraken. Doordat Magister beter (in)gevuld werd, kreeg het meer waarde bijvoorbeeld bij voortgangsbesprekingen en rapportvergaderingen. In het kielzog van deze ontwikkeling bleek het zinvol om direct aan de slag te gaan met het taal- en rekenbeleid.